48
Marek Rogalski
Dom Maklerski BOŚ
Fx IG Tw

Burzliwy przebieg notowań funta

Kluczowe informacje z rynków:

  • WIELKA BRYTANIA: Boris Johnson (szef MSZ) ogłosił wczoraj swoją rezygnację w proteście przeciwko przyjęciu przez rząd bardziej łagodnej linii Brexitu w negocjacjach z Unią Europejską. Dzień wcześniej z rządu odeszło trzech ministrów, w tym David Davis. Premier Theresa May mianowała na jego miejsce Jeremy’ego Hunt’a. Przedstawiciele frakcji zwolenników „twardego Brexitu” w Partii Konserwatywnej zapewnili jednak wczoraj wieczorem, że nie będą na razie podważać przywództwa May. Tymczasem opublikowana we wtorek o godz. 10:30 dynamika produkcji przemysłowej za maj przyniosła rozczarowanie (spadek do 0,8 proc. r/r z 1,6 proc. r/r po korekcie w kwietniu, oraz przy prognozie 1,9 proc. r/r). Opublikowano też (po raz pierwszy) miesięczną dynamikę PKB, która wypadłą zgodnie z oczekiwaniami.

  • TURCJA: Prezydent Erdogan, który zyskał też uprawnienia premiera odwołał wczoraj wieczorem MehmetaSimseka z funkcji wicepremiera, oraz szefa resortu finansów i skarbu, mianując na jego miejsce swojego zięcia BerataAlbarayraka. Jednocześnie wydał dekret skracający kadencję członków banku centralnego z 5 do 4-lat, oraz pozwalający mu na ich samodzielną nominację. Obecny szef Banku Turcji nie będzie miał też możliwości ubiegania się o ponowną kadencję, oraz możliwości wpływu na wybór swoich zastępców.

  • CHINY: Opublikowana w nocy inflacja CPI za czerwiec wyniosła 1,9 proc. r/r (jak oczekiwano), a inflacja PPI przyspieszyła do 4,7 proc. r/r (szacowano 4,5 proc. r/r).

  • WĘGRY: Inflacja CPI wypadła w czerwcu na poziomie 3,1 proc. r/r wobec 2,8 proc. r/r. Nie sprawdziły się plotki, że może ona przekroczyć szacunki (3,1 proc. r/r).

  • NORWEGIA: Odnotowano wyraźne przyspieszenie inflacji CPI w czerwcu (do 2,6 proc. r/r z 2,3 proc. r/r, przy prognozie 2,4 proc. r/r). Niemniej bazowa CPI spadła do 1,1, proc. r/r z 1,2 proc. r/r (jak szacowano).

  • EUROSTREFA: Indeks ZEW w Niemczech spadł w lipcu do -24,7 pkt. z -16,1 pkt. przy szacunkach -18,2 pkt., pokazując tym samym rosnące obawy przed skutkiem wojen handlowych.

Opinia:Wczoraj zwracałem uwagę, że optymizm budowany na braku nowych, negatywnych informacji w temacie wojen handlowych, nie może być trwały. Wprawdzie nie pojawiło się w tej materii nic nowego, ale i też nie widać szans na jakiś przełom. W efekcie korekta w postaci słabości dolara była krótka i dzisiaj amerykańska waluta próbuje odbijać na większości głównych ustawień. Mimo tego uważam, że korekta USD może się przedłużyć, chociaż będzie rozłożona w czasie i przeplatana odbiciami, które mogą utrudniać efektywny trading. Kluczowe będzie to na ile wątek wojen handlowych będzie eskalować i czy zacznie się przekładać na dane z realnej gospodarki w poszczególnych krajach, co miałoby duży wpływ na sentyment na rynkach. Im będzie on gorszy, tym na powrót mocniejszy będzie dolar. W przeciwnym wypadku jest pole do rozegrania odbicia zwłaszcza tych walut, których banki centralne mogą czymś zaskoczyć (euro, skandynawskie, funt?).

W temacie funta celowo dałem znak zapytania. Wczorajsze obawy, że wątek Brexitu może jednak zaciążyć na pozycji brytyjskiej waluty zaczynają się sprawdzać. Wprawdzie rynek kupił zapewnienia, że buntownicy w Partii Konserwatywnej nie będą rozgrywać scenariusza odwołania premier May (i słusznie, bo to na nich spadłaby historyczna odpowiedzialność za fiasko negocjacji Brexitu – głównie za sprawą ograniczeń czasowych, gdyż temat powinien zostać zapięty do końca października), ale nie wiemy już na ile nie będą oni „utrudniać” procesu negocjacji podczas akceptacji przed parlament poszczególnych ustaleń (teoretycznie May mogłaby szukać wsparcia u Laburzystów?), a także na ile Bruksela pójdzie na rękę Londynowi, godząc się na przedstawiony w piątek zarys negocjacji. Teoretycznie „nieuporządkowany” Brexit zaszkodziłby też gospodarce strefy euro, ale pytanie na ile politycy kierują się tylko ekonomicznymi interesami… Dzisiaj poznaliśmy dane nt. dynamiki produkcji przemysłowej w maju, oraz szacunki PKB, które nie dały pozytywnych bodźców. Wydaje się, zatem, że rynek nieco ryzykuje wyceniając podwyżkę stóp procentowych przez Bank Anglii na początku sierpnia na ponad 70 proc.

Analiza techniczna koszyka BOSSA USD pokazuje, że lokalne wsparcie dało pretekst do odbicia, chociaż perspektywy zejścia w okolice dołka z początku czerwca b.r. w ciągu 2-3 tygodni nie zostały przekreślone. Teraz kluczowe będzie na ile popyt zdoła wybić się ponad rejon 80,20 pkt.

Na dziennym ujęciu GBP/USD widać, że wczorajsze wybicie ponad linię trendu spadkowego okazało się fałszywe. Ruch ten miał miejsce tylko na wskaźniku MACD, ale już RSI powrócił poniżej ważnego poziomu. Dzisiejsze podbicie pod opór przy 1,33 pokazało jego duże znaczenie. Teraz kluczowe będzie to, czy uda się utrzymać wsparcie przy 1,32-1,3220. Złamanie tego poziomu będzie sygnałem powrotu do trendu spadkowego.

Wykres tygodniowy BOSSA USD

Wykres dzienny GBP/USD

Na ujęciu EURUSD widać, że sygnały płynące z oscylatora RSI 9, okazały się być trafne. Popyt nie miał siły atakować rejonu oporu przy 1,18. Teraz kluczowe będzie to, aby korekta nie doprowadziła do złamania strefy wsparcia 1,1680-1,1720, gdyż w przeciwnym razie wzrośnie prawdopodobieństwo powrotu do zniżek.

Wykres dzienny EURUSD

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ


Nota prawna:

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.Serwis FxParkiet.pl stanowi platformę umożliwiającą Użytkownikom wymianę informacji na temat Forex, szeroko rozumianego rynku finansowego oraz korzystanie z narzędzi analitycznych pozwalających  na lepsze zobrazowanie zasad funkcjonowania gospodarki. Każdy podmiot, a tym samym Użytkownik Serwisu FxParkiet.pl, który korzysta z jego treści zobowiązany jest do zastosowania się do jego Regulaminu. Właściciel Serwisu FxParkiet.pl – FK Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (KRS: 0000542919, NIP: 949-220-00-04, REGON: 360779160) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i konsekwencje powstałe w skutek niezastosowania się do Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl. przez Użytkownika. Treść Serwisu FxParkiet.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje uzyskane z Serwisu FxParkiet.pl nie mogą być bezpośrednią i samoistną podstawą działań inwestycyjnych Użytkownika. Każda decyzja inwestycyjna użytkownika powinna być starannie przemyślana, a działanie oparte na zweryfikowanych informacjach. Właściciel Serwisu FK Capital Sp. z o.o. i Serwis FxParkiet.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe. Niezastosowanie się do postanowień Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl będzie skutkowało konsekwencjami wskazanymi w niniejszym regulaminie. Każdy podmiot przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu FxParkiet.pl zobowiązany jest do dokładnego i rzetelnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
Live