Indeksy giełdowe są wskaźnikami informującymi o sytuacji panującej na rynku. Umożliwiają syntetyczne przedstawienie koniunktury na giełdzie lub stanu jakiegoś sektora spółek. Obliczone zostają na podstawie wyceny akcji danych spółek giełdowych. Stanowią przeważnie średnią ważoną kursów akcji najważniejszych spółek na danej giełdzie.

Indeksy giełdowe same w sobie są również przedmiotem inwestycji, ponieważ wykorzystuje się je jako instrument bazowy do inwestowania w opcje lub kontrakty terminowe.

Indeksy giełdowe buduje się, biorąc pod uwagę:
● Metodę określenia wag dla każdej ze spółek
● Ilość spółek składających się na dany indeks
● Metodę uśredniania stosowana przy budowie indeksu.


Indeksy giełdowe dzielą się na:
● Cenowe – tworzone na podstawie wartości spółek danego portfela. Przy ich obliczaniu nie uwzględnia sie dochodów z akcji, takich jak dywidendy czy prawa poboru.
● Dochodowe - do jego obliczenie wykorzystuje się aktualną cena akcji. Uwzględnia się przy tym dochody inwestorów wynikające np. z praw do akcji i dywidend.

Z kolei pod względem rozpiętości wyróżnia się indeksy giełdowe:
● "szerokie"- które obejmują wszystkie akcje indeksów.
● "wąskie” które pokazują określone akcje z wybranego sektora lub z wybranej branży.

Do najważniejszych polskich indeksów giełdowych należy:
● WIG - Warszawski Indeks Giełdowy. Jest to indeks typu dochodowego. Publikowany jest od początku istnienia GPW czyli od kwietnia 1991 r.
● WIG20 - indeks typu cenowego, w skład, którego wchodzi 20 największych spółek akcyjnych. Powstał w 1994r.

Z kolei najważniejszymi zagranicznymi indeksami giełdowymi są:
● DAX - będący tzw. indeksem wynikowym, w skład którego wchodzi 30 największych niemieckich spółek akcyjnych pod względem kapitalizacji oraz obrotu.
● S&P500 - w jego skład wchodzi 500 amerykańskich przedsiębiorstw o największej kapitalizacji, notowanych na NYSE i NASDAQ.

Serwis FxParkiet.pl stanowi platformę umożliwiającą Użytkownikom wymianę informacji na temat Forex, szeroko rozumianego rynku finansowego oraz korzystanie z narzędzi analitycznych pozwalających  na lepsze zobrazowanie zasad funkcjonowania gospodarki. Każdy podmiot, a tym samym Użytkownik Serwisu FxParkiet.pl, który korzysta z jego treści zobowiązany jest do zastosowania się do jego Regulaminu. Właściciel Serwisu FxParkiet.pl – FK Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (KRS: 0000542919, NIP: 949-220-00-04, REGON: 360779160) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i konsekwencje powstałe w skutek niezastosowania się do Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl. przez Użytkownika. Treść Serwisu FxParkiet.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Informacje uzyskane z Serwisu FxParkiet.pl nie mogą być bezpośrednią i samoistną podstawą działań inwestycyjnych Użytkownika. Każda decyzja inwestycyjna użytkownika powinna być starannie przemyślana, a działanie oparte na zweryfikowanych informacjach. Właściciel Serwisu FK Capital Sp. z o.o. i Serwis FxParkiet.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe. Niezastosowanie się do postanowień Regulaminu Serwisu FxParkiet.pl będzie skutkowało konsekwencjami wskazanymi w niniejszym regulaminie. Każdy podmiot przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu FxParkiet.pl zobowiązany jest do dokładnego i rzetelnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
Live

int(0)